សមាជិក
Member Showcase

សមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះសរុប / Total registered member
1,359 នាក់ (person)
Yim Samedy

Member ID: 0001058

សកម្មភាពជាតិបង្ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
National Prevention Human Trafficking Movement

ការជួញដូរមនុស្ស គឺជាបញ្ហាមនុស្សគ្រប់គ្នា ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីបញ្ឈប់ទាសភាពសម័យទំនើបនេះ / Human Trafficking is everybody problem, join us to stop this modern day slavery.

ចុះឈ្មោះ / Register

ស្វែងរក / Search Member

Please enter a name or partial name or ID to search for registered member.

សហការរៀបចំ
Co-organizer

Cambodia Web Hosting